Không đề

Quả là cuối cùng cũng đã có đủ cam đảm để quyết định xóa hết những thứ có thể liên quan đến kẻ đó.

Bạn? Đó là một từ xa xỉ.

Điều hối tiếc nhất là gì? Không, điều quan trọng nhất từ sự quyết định đó ta đã có, vậy nên tại sao phải hối tiếc? Hơn nữa, những gì đã qua sẽ không lấy lại được, hối tiếc thì có ích chi?

Have to let go.